Prelucrare date cu caracter personal

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (GDPR) a intrat în vigoare, în mod unitar, în toate statele Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

În conformitate cu prevederile art. 13, Informare și acces la date cu caracter personal, dorim să vă informăm care este scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Lumea e Mică Adventure prelucrează date cu caracter personal în scopul derulării evenimentelor organizate, în temeiul legii, cu bună-credință și în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a participanților în legătură cu evenimentele organizate.

Categoriile de date cu caracter personal ce vor putea fi prelucrate în acest scop de către Lumea e Mică Adventure sunt: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail, pagină web/cont social media, informații medicale necesare asigurării siguranței dvs și a celorlalți participanți la evenimente.

Datele pe care le furnizați către Lumea e Mică Adventure sunt folosite ca atare pentru înscrierea și participarea la evenimentele organizate de noi și pentru contactul și comunicarea ulterioară, pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele noastre.

Fotografiile și filmările ce se vor realiza pe parcursul evenimentulelor vor fi folosite exclusiv în vederea promovării imaginii  Lumea e Mică Adventure și a evenimentelor organizate de către aceasta.

Datele cu caracter personal prelucrate de Lumea e Mică Adventure vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani. Vă puteți opune oricând la aceasta prelucrare, prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa office@lumeaemica.com.

Drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului general privind protecția datelor beneficiați de următoare drepturi, în coroborare cu prevederile legislației în vigoare:

 • Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Dreptul la restricționare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastră de e-mail: office@lumeaemica.com sau direct la sediul nostru din Ploiești, str. Azurului nr. 7.

 

Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru că vizitați website-ul nostru!

Acest site aparține Lumea e mică Adventure SRL.

Prezentul contract detaliază termenii și condițiile de participare la evenimentele Lumea e Mică și de interacțiune cu website-ul www.lumeaemica.com.

În cele ce urmează sunt detaliate condițiile participării la evenimentele Lumea e mică.

 1. Participarea de bună voie la evenimentele organizate de Lumea e Mică Adventure SRL;
 2. Participare obligatorie la instruirea în legătură cu activitățile sportive și recreative, în care sunt prezentate măsurile de siguranță specifice fiecărei activități;
 3. Participanții sunt apți din punct de vedere fizic și psihic pentru a participa la evenimente și nu au cunoștință de nicio afecțiune fizică sau psihică care să împiedice participarea la evenimente sau care ar putea pune în pericol siguranța celorlalți participanți sau a membrilor Lumea e Mică Adventure. (În cazul în care participanții cunosc faptul că suferă de o anumită afecțiune fizică sau psihică sau dacă le-a fost administrat un medicament care poate afecta starea psihică sau abilitățile și care ar putea afecta participarea la eveniment sau siguranța altor persoane, acesția sunt obligați să aducă la cunoștința orgnizatorilor această informație).
 4. Participanții nu trebuie să fie sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante la momentul începerii evenimentului și nu vor consuma astfel de produse în niciun moment pe întreaga durată a evenimentelor.
 5. Participanții sunt informați că este posibil ca, în funcție de specificul evenimentului, să nu poată întrerupe participarea la eveniment, pe parcursul desfășurării acestuia.
 6. Participanții sunt informați că evenimentul prezintă un grad ridicat de accidentare care poate să le pună în pericol integritatea fizică.
 7. Organizatorii se obligă să prezinte în detaliu riscurile inerente activităților desfășurate în cadrul evenimentelor.
 8. Participanții sunt informați că evenimentele se desfășoară în zone lipsite parțial sau total de semnal pentru telefoane mobile și că acest fapt poate conduce la întârzierea unei eventuale intervenții a echipajelor de specialitate.
 9. Organizatorii se obligă să explice tehnicile care vor fi folosite pe parcursul evenimentelor, să prezinte echipamentele și să instruiască participanții în privința folosirii lor.
 10. Participanții se angajează să respecte întocmai instrucțiunile organizatorilor date pe tot parcursul evenimentelor. Acesția înțeleg că orice comportament diferit de cel arătat de către organizatori poate conduce la survenirea unor accidente care pot periclita integritatea fizică proprie, integritatea fizică a celorlalți participanți sau pot cauza daune materiale.
 11. Participanții sunt de acord ca Lumea e Mică Adventure SRL și organizatorii să nu fie ținuți răspunzători pentru vătămările corporale suferite pe tot parcursul Evenimentului, cu excepția cazului în care acestea sunt consecința directă a acțiunilor Lumea e Mică Adventure SRL, săvârșite cu intenție sau neglijență gravă. Participanții sunt singurii responsabil pentru eventualele vătămări suferite asupra propriei persoane sau de către alți participanți ca urmare a acțiunilor directe, precum și pentru integritatea și siguranța bunurilor și efectelor personale, cât și ale altor persoane care încredințează spre depozitare efectele lor materiale pe durata Evenimentului.
 12. Participanții se angajează să despăgubescă ceilalți participanți la eveniment pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia ca urmare a unor acțiuni directe. Participanții se angajează să despăgubească Lumea e Mică Adventure SRL pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a acțiunilor directe, săvârșite cu intenție sau neglijență gravă, inclusiv dar fără limitare, pentru distrugerea echipamentelor sau oricăror bunuri alocate în vederea participării la Eveniment.
 13. Participanții sunt informați și sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor personale de către Lumea e Mică Adventure SRL, în conformitate  cu  cerințele Regulamentului (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  și  al  Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  și  privind  libera  circulație a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protecția  datelor –   RGPD).
 14. Participanții sunt informați că pe parcursul evenimentelor se vor realiza fotografii și filmări și își exprimă acordul prim semnătură pentru procesarea imaginii, așa cum aceasta va fi surprinsă în fotografiile și filmările realizate, în orice mediu (inclusiv dar fără limitare în mediu online, presa scrisă, materiale tiparite). Perioada de stocare a acestor înregistrări este de 5 ani și imaginile vor fi folosite exclusiv pentru promovarea imaginii Lumea e Mică Adventure SRL și a evenimentelor organizate de către aceasta. Participanții se pot opune oricând la această prelucrare, prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa office@lumeaemica.com.
 15. Participanții sunt de acord cu introducerea adresei de email în baza de date Lumea e Mică Adventure SRL pentru scopuri de promovare/ newsletter.
 16. În cazul în care participanții sunt minori, declarația pe proprie răspundere pentru participarea la evenimente va fi semnată de către părinte/ tutore. Prin semnarea declarației, părintele/ tutorele își dă acordul expres pentru participarea copilului său minor la evenimente și își asumă, alături de copilul său minor, toate obligațiile stipulate în declarație în sarcina participanților.

 

Interacțiunea cu site-ul Lumea e Mică

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului, incluzând text, imagini, ilustrații, design-uri, simboluri, fotografii, clipuri audio/video etc.  este proprietatea Lumea e mică Adventure. Folosirea fără acordul titularilor drepturilor de autor a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Conținutul site-ului

Pe site sunt prezentate informații complete cu privire la evenimentele organizate: perioadă, program, preț (ce este inclus și ce nu este inclus), nivel de dificultate, echipamentul furnizat de organizatori și echipamentul necesar al participanților. În cazul în care vor surveni modificări, acestea vor fi comunicate participanților și publicate pe site.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului sau de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al site-ului.
Putem aproba publicarea pe site a conținutului transmis de dumneavoastră în acest scop, în secțiunea/secțiunile corespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a selecta mesajele care sunt publicate pe site. Nu vor fi postate pe site mesaje al căror conținut este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, discriminatoriu, care afectează viața privată sau drepturile de proprietate intelectuală sau care nu respectă legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Dumneavoastră declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea lor nu cauzează daune unei terțe părți. Ne rezervăm dreptul de a verifica veridicitatea și acuratețea informațiilor pe care ni le transmiteți.

Magazinul online

Prin intermediul magazinului online, pot fi plasate comenzi pentru o tură sau pentru un voucher. Persoana va primi pe adresa de e-mail furnizată confirmarea comenzii și detaliile bancare ale Lumea e Mică. Rezervarea fermă a unei ture se realizează în momentul achitării comenzii.

Achiziționarea unui voucher sau a unui eveniment se realizează în condițiile descrise pe site. Voucherele sunt transferabile doar dacă sunt respectate toate condițiile necesare participării la o tură și organizatorii sunt anunțați în termenele prevăzute pentru anulări.

Reducerile aplicate turelor sunt publicate pe site și acestea au o perioadă limitată.

 1. Obligații organizatori
 • Orice modificare a programului turelor, din motive independente sau nu, va fi anunțată participanților. Organizatorii vor avea responsabilitatea de a suplini programul cu o activitate agreată de participanți.
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea la ture a persoanelor care nu respectă condițiile impuse de organizatori.

 

 1. Obligații participanți
 • În cazul în care participanții nu se prezintă la locația de întâlnire a turelor/ întârzie, suma aferente plătită pentru tură nu va fi restituită.
 • În cazul în care participanții nu optează pentru transport furnizat de organizatori/ turele externe presupun zvorul cu avionul, participanții au responsabilitatea de a se organiza în consecință.

 

Anulări:

Anularea unei ture se realizează și restituirea avansului/ valorii plătite se poate realiza după cum urmează:

 • Cu 30 de zile înainte pentru turele externe
 • Cu 10 zile înainte pentru turele interne care se desfășoară pe mai multe zile și implică cazare
 • Cu 3 zile înainte pentru turele interne de o zi

Pentru renunțarea la tură în-afara acestor intervale, se percepe o taxă de 70% din valoarea totală a turei.

Reclamații

Reclamațiile cu privire la evenimente se realizează în scris pe adresa de e-mail: office@lumeaemica.com.

Comunicări
Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări prin formularul de contact disponibil pe site.