Prelucrare date cu caracter personal

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (GDPR) a intrat în vigoare, în mod unitar, în toate statele Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

În conformitate cu prevederile art. 13, Informare și acces la date cu caracter personal, dorim să vă informăm care este scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Lumea e Mică Adventure prelucrează date cu caracter personal în scopul derulării evenimentelor organizate, în temeiul legii, cu bună-credință și în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a participanților în legătură cu evenimentele organizate.

Categoriile de date cu caracter personal ce vor putea fi prelucrate în acest scop de către Lumea e Mică Adventure sunt: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail, pagină web/cont social media, informații medicale necesare asigurării siguranței dvs și a celorlalți participanți la evenimente.

Datele pe care le furnizați către Lumea e Mică Adventure sunt folosite ca atare pentru înscrierea și participarea la evenimentele organizate de noi și pentru contactul și comunicarea ulterioară, pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele noastre.

Fotografiile și filmările ce se vor realiza pe parcursul evenimentulelor vor fi folosite exclusiv în vederea promovării imaginii  Lumea e Mică Adventure și a evenimentelor organizate de către aceasta.

Datele cu caracter personal prelucrate de Lumea e Mică Adventure vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani. Vă puteți opune oricând la aceasta prelucrare, prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa office@lumeaemica.com.   

 

Drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului general privind protecția datelor beneficiați de următoare drepturi, în coroborare cu prevederile legislației în vigoare:

  • Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Dreptul la restricționare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastră de e-mail: office@lumeaemica.com sau direct la sediul nostru din Ploiești, str. Azurului nr. 7.